Algemeen

 Project: Waterdunen
Document: Voortgangsrapportage
Periode: november-december-januari 2021/2022 
Status: Definitief
Datum: 15-2-2022
Bestuurlijk opdrachtgever:
mevr. Drs. A. Pijpelink

 

Korte omschrijving

Het doel van Waterdunen is drieledig:
•    Een oplossing voor kustveiligheid. Duinen en dijken ter hoogte van Breskens vormden één van de zwakke Nederlandse schakels. Met de gekozen wijze van kustversterking is de veiligheid voor de komende 200 jaar gegarandeerd.
•    (Inzichten over klimaatontwikkeling wijzigen echter voortdurend. Het is de vraag of deze stelling ook in de toekomst houdbaar blijft.)
•    Met de getijdennatuur, een groot slikken- en schorrengebied, draagt Waterdunen bij aan het met België afgesproken natuurherstel van de Westerschelde.
•    Door de combinatie van kustversterking, (recreatie)natuurontwikkeling en hoogwaardige verblijfsrecreatie ontstaat een voor recreanten uiterst aantrekkelijk gebied, zowel voor de echte natuurkenners en vogelaars als voor bewoners en verblijfsrecreanten. Dit zal leiden tot seizoenverlenging en een aanzienlijke sociaal- economische impuls voor de (krimp)regio.

Achtergrond

De opgave voor de provincie is om het recreatieterrein, de (recreatie)natuur en de bijbehorende infrastructurele voorzieningen te realiseren.
Daarnaast gaat het ook (c.q. vooral) om het realiseren van de gewenste toegevoegde waarde van Waterdunen voor wat betreft de sociaal-economische impuls voor de regio West Zeeuws-Vlaanderen en de betekenis voor Zeeland als LAND IN ZEE!-landmark.
De volgende resultaten worden nagestreefd:
•    garanties voor een goed beheer en gebruik van de aangelegde voorzieningen;
•    spin-off voor bewoners, instellingen en ondernemers in de regio;
•    uitstraling naar landelijke overheid, kennisinstituten, pers, toekomstige bezoekers.
Bovenstaande resultaten bereikt de provincie in samenwerking en afstemming met de andere bij Waterdunen betrokken partijen (Waterschap Scheldestromen, gemeente Sluis, Het Zeeuwse Landschap en Molecaten) en met de omgeving.

Voortgang algemeen

De grondoverdracht aan Molecaten heeft op 2 december 2021 plaatsgevonden. Molecaten heeft aangegeven de bouwwerkzaamheden in 2022 te starten en de planning is het 1e deel van het park in april 2023  te openen. 

Waterschap is in overleg met de aannemer om de aanpassingen aan de getijdenduiker verder uit te werken en de werkzaamheden te plannen De provincie wordt hierbij geïnformeerd en betrokken. Het waterschap heeft het streven dit jaar met de aannemer de aanpak verder uit te werken om voor einde van 2022 de getijdenduiker te hebben aangepast. De aanpassingen aan de duiker worden zo georganiseerd dat het gebied hier zo min mogelijk nadelige gevolgen van ondervindt.

Begin december zijn ook de wandelpaden in het westelijk deel open gesteld en kunnen wandelaars verschillende wandelingen in Waterdunen maken.  

Met HZL zijn de ambtelijk gesprekken gaande voor het beheer en onderhoud en de overdracht van de gronden uiterlijk eind september 2022. Hiervoor wordt door HZL een meerjarig beheerplan voor Waterdunen opgemaakt.

Relevante besluiten

GS  

PS

In de PS vergadering van 17 december 2021 is de GREX 2021 afgesloten en met het resterend financiële kader een meerjarig projectbudget vastgesteld. De looptijd van de realisatiefase is verlengd tot en met 30 september 2022. De start van de nazorgfase is vastgesteld op 1 januari 2022 met de afronding van de nazorgfase op 31 december 2024.

 

Voortgang per projectfase

30Projectfase %  gereed Begin Eind
Initiatieffase 100    
Definitiefase 100    
Ontwerpfase 100    
Voorbereidingsfase 100    
Realisatiefase 92   30-09-2022
Nazorgfase 0 01-01-2022 31-12-2024

 

Geld (huidige status)

G

Geld (vorige status)

G

Geld

In de PS-vergadering van 17 december 2021 is de GREX Waterdunen 2021 afgesloten en met het resterend financiële kader is een meerjarig projectbudget vastgesteld voor de afronding van de realisatiefase en de nazorgfase.
De post onvoorzien is toereikend als dekking van de nog resterende risico’s.

Organisatie (huidige status)

G

Organisatie (vorige status)

G

Organisatie

De capaciteitsplanning wordt elk kwartaal beoordeeld. Het team is op voldoende sterkte om de geplande activiteiten uit te kunnen voeren. 

Risico (huidige status)

G

Risico (vorige status)

G

Risico

Voor Waterdunen worden de risico’s elk kwartaal opnieuw geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd. De risico’s worden verwerkt in NARIS, het provinciaal risicomanagementsysteem. Vanuit NARIS wordt vervolgens input geleverd voor het benodigde bedrag voor de post onvoorzien in het meerjarig projectbudget. Dit betreffen zowel de risico’s op de resterende uitvoering, monitoring en overdracht van het beheer. Met het vaststellen van het meerjarig projectbudget maken de risico’s voor de beheerfase onderdeel van de projectbudget. Daarom maken deze risico’s  geen onderdeel meer uit van het provinciale weerstandsvermogen en worden zij niet meer separaat gerapporteerd in de provinciale risicoparagraaf. 

Voor deze voortgangsrapportage zijn de risico’s geactualiseerd. Daaruit blijkt dat de post onvoorzien toereikend is om de risico’s op te vangen. De vertaling en becijfering van de risico’s in het onderliggende risicodossier worden niet in de openbaarheid gedeeld. Dit is een bewuste keuze in het belang van het project, de projectpartners en onze onderhandelingspositie. 

De resterende risico’s hebben in abstracte zin betrekking op mogelijke extra kosten die samenhangen met de overdracht van de gronden aan HZL.

Voor PFAS worden de actualiteiten gevolgd. Voor Waterdunen zijn er nog geen aanwijzingen dat de overschrijding van de PFAS-norm die is aangetoond in het oostelijk deel van de Westerschelde gevolgen heeft voor de uitvoering van het project. Ten behoeve van de grondoverdracht aan HZL zullen PFAS concentraties worden gemeten in Waterdunen. Verwachting is dat de metingen worden uitgevoerd in februari 2022.

Kwaliteit (huidige status)

G

Kwaliteit (vorige status)

G

Kwaliteit

Met de afronding van de werkzaamheden in Waterdunen door de provincie en de overdracht van de gronden aan Molecaten is de GREX afgesloten. Het groene gedeelte van de GREX is omgevormd in een meerjarige projectbegroting en is op  17 december 2021 in PS. vastgesteld (inclusief de aangepaste en geactualiseerde scope beschrijving). De laatste stap in de realisatiefase die de provincie na  het afronden van het recreatiebestek (strooilaag aanbrengen op de wandelpaden in het westelijk deel in het voorjaar (Mei 2022)) nog moet zetten, is de overdracht van de grond aan  HZL.

Informatie (huidige status)

G

Informatie (vorige status)

G

Informatie

Ieder kwartaal wordt gerapporteerd over de financiële voortgang aan de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. Bij majeure tussentijdse ontwikkelingen op het gebied van tijd en geld worden GS geïnformeerd. Uw Staten worden per kwartaal geïnformeerd en zo nodig tussentijds over de voortgang. 

Voor de stakeholders wordt er een website bijgehouden om actualiteiten in het gebied toe te lichten en per kwartaal wordt er een Waterdunen magazine uitgebracht. In december is het westelijk deel van Waterdunen opengesteld voor wandelaars.

Tijd (huidige status)

G

Tijd (vorige status)

O

Tijd

Met het besluit van PS op 17 december jl. is de looptijd van de realisatiefase tot en met 30 september 2022 bijgesteld en de start van de voorbereiding op de nazorgfase op 1 januari 2022 vastgesteld met afronding van de nazorgfase op 31 december 2024. 

Legenda beheersaspecten

    Geen indicatie
G Groen Volgens planning
O Oranje Dreigt te overschrijden
R Rood Planning overschreden

 

Extra toelichting