Traverse Kapellebrug

Terug naar navigatie - Project

Traverse Kapellebrug

Terug naar navigatie - Traverse Kapellebrug

Traverse Kapellebrug

Voortgang algemeen

Het project bevindt zich in de definitie- en ontwerpfase. In deze fasen zullen het projectplan en het definitief ontwerp worden opgesteld en ter vaststelling aan PS worden voorgelegd.

Onder meer naar aanleiding van een brief van de Dorpsraad Sint Jansteen (gemeente Hulst) en de behandeling van de startnotitie in de Commissie Economie van 2 juli 2021, is door Royal Haskoning DHV een onderzoek uitgevoerd of een tunnel voor fietsers en voetgangers inpasbaar is bij de aansluiting van de Roskamstraat op de N290 in Kapellebrug. Het onderzoek is afgerond. Het onderzoeksrapport en een nadere toelichting op de uitkomsten wordt gelijktijdig met deze voortgangsrapportage verstuurd aan Provinciale Staten. 

Om te komen tot een definitief ontwerp is een landmeetkundige inmeting en opname verricht waarmee de huidige situatie nauwkeurig (in 3D) in kaart is gebracht. De gegevens uit deze metingen zijn gebruikt om te bepalen waar optimalisaties van het verkeerskundig ontwerp nodig zijn.  Met het oog op de verkeersveiligheid wordt gewerkt aan twee optimalisaties. De eerste is het ontwerp van het westelijk fietspad en voetpad tussen de Brouwerijstraat en Roskamstraat. We bekijken de mogelijkheden om hier een tweerichting fietspad te realiseren. De tweede optimalisatie betreft het overzichtelijker en veiliger maken van de aansluiting van het terrein van de supermarkt en tankstation (Mangnus) op de Gentsevaart.   

Naast de nodige gesprekken met diverse stakeholders is er een website gemaakt en is een eerste nieuwsbrief verspreid. Verder zijn de voorbereidingen getroffen voor een digitale informatiebijeenkomst op 3 februari 2022

 

Geld (huidige status)

G

Organisatie (huidige status)

G

Risico (huidige status)

G

Kwaliteit (huidige status)

G

Informatie (huidige status)

G

Tijd (huidige status)

O

Geld (vorige status)

G

Organisatie (vorige status)

G

Risico (vorige status)

G

Kwaliteit (vorige status)

G

Informatie (vorige status)

G

Tijd (vorige status)

O