Algemeen

Project:
Zanddijk
Document: Voortgangsrapportage
Periode: mei-juni-juli 2022 
Status: Definitief
Datum: 30-8-2022
Bestuurlijk opdrachtgever:
dhr. A.J. van der Maas

 

Korte omschrijving

Doel van het project is het realiseren van een duurzaam veilige en onderhoudsarme ontsluiting van de kern Yerseke en de bedrijven in Yerseke (Havendijk, Burenpolder, Korringaweg, Olzendepolder), waarbij zo mogelijk ook andere belangen (waaronder spoorveiligheid, verbetering doorstroming en de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Reimerswaal) gediend worden. 

 

Achtergrond

De provinciale weg op de Zanddijk en Molendijk (N673) naar Yerseke kent ernstige knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en onderhoud. Daarom is deze door Gedeputeerde Staten in 2017 in de top 3 geplaatst van wegen die met voorrang moeten worden aangepakt. Na eerdere studies in 2014 en 2017 hebben Gedeputeerde Staten op 14 mei 2019 de eindrapportage van de eind 2018 gestarte verdiepingsstudie vastgesteld. Hieruit blijkt dat alle onderzochte alternatieven een goede oplossing bieden voor de problematiek
op de N673.  In november 2020 is de startnotitie vastgesteld door PS en is gekozen om het huidige tracé te gaan verbeteren.

 

Voortgang algemeen

In deze rapportageperiode is het volgende gerealiseerd:
De definitiefase van het project en de ontwerpfase zijn verder gebracht. Het onderzoek t naar mogelijke opties binnen het ontwerp is afgerond. De resultaten van dit onderzoek hebben GS verwerkt in het projectplan en Statenvoorstel. 
Over de verkeersverdeling Molendijk-Olzendepolder is overeenstemming bereikt met de partners. Dankzij deze overeenstemming hebben GS ook een Statenvoorstel aan PS aan kunnen bieden, met daarbij het Projectplan. Op 22 juli hebben PS ingestemd met het projectplan en zijn 3 moties aangenomen. Hebben PS de definitiefase afgesloten, met uitzondering van het beheersaspect geld en de eventuele wijzigingen van de scope in verband met de consultatie. GS hebben de opdracht gekregen het Definitief Ontwerp in december 2002 af te ronden met een kredietaanvraag, daarbij rekening te houden met de consultatie met de omgeving .
In het algemeen is er veel maatschappelijke spanning rondom dit project. De uiteenlopende voorkeuren uiten zich op diverse wijzen en raken uiteindelijk ook de samenwerking tussen de projectpartijen. Daarmee is de samenwerkingsverhouding in de regio een belangrijk punt van aandacht. In de commissie Economie van 1 juli jl. hebben verschillende belanghebbenden ingesproken of een inspraakreactie ingestuurd. De tendens van de inspraakreacties was negatief ten opzichte van de voorliggende plannen van het college. N.a.v. de inspraak van de fietsersbond is besloten de fietsersbond uit te nodigen voor een gesprek op 22 juli jl. in dit gesprek zijn de toekomstige fietsverbindingen doorgenomen en de achtergrond van de voorstellen uitgelegd. 

In de Startnotitie van november 2020 is reeds aangegeven dat extra aandacht besteed gaat worden aan de relatie met de omgeving, omdat (zoals bekend) het project gevoeligheden kent bij de omgeving. Dit wordt via een consultatietraject gedaan. Het doel van dit consultatietraject is: Het zo nodig optimaliseren van het ontwerp met de feedback en suggesties van omwonenden en belanghebbenden, zodat het uiteindelijke ontwerp nog beter aansluit op de wensen en zorgen van de omwonenden en betrokkenen. De voorbereidingen van het consultatie traject zijn gestart. Voor de zomer 2022 zal een kennisgeving worden verspreid onder omwonenden en andere belanghebbenden. Daarbij wordt er geïnformeerd over het doel, het proces en rolverdeling. Tekeningen en plannen zijn te vinden op de webpagina van het project www.zeeland.nl/zanddijk. In september in het wordt een aantal bijeenkomsten ingepland, waarbij de omgeving kan komen met voorstellen op het ontwerp. Deze voorstellen worden onderzocht op meerwaarde en kosten door de projectorganisatie en worden  voorgelegd ter besluitvorming aan GS en PS. Tot slot volgt een terugkoppeling van de uitkomsten van de consultatieronde aan alle stakeholders. 

Relevante besluiten

GS

Principe definitief plan voor uitvoering van een eerste fase volgens tracé 3c is door GS op 27 september 2017 vastgesteld;
In 2018 heeft GS besloten fase 1 vooralsnog niet uit te voeren en eerst een verdiepende studie uit te voeren naar de mogelijkheden van een totaaloplossing.
De eindrapportage van deze verdiepingsstudie is door GS op 21 mei 2019 vastgesteld.
In september 2019 heeft GS besloten om nog geen voorkeur alternatief vast te stellen maar eerst in overleg te gaan met het ministerie van IenW over cofinanciering door het Rijk.
Op 3 december 2019 heeft GS besloten dat alternatief Bruin het voorgenomen voorkeursalternatief is en te starten met een informele inspraakprocedure.
Op 9 juni 2020 heeft GS besloten om aan PS een Startnotitie voor het tracé Roze-Zwart aan te bieden.
Op 9 november 2021 hebben GS aan PS per brief een update gegeven over de voortgang van het project. Hierin is onder andere aangegeven dat er is gekozen om toch voor 1 bestemmingsplanprocedure te gaan en dat partners in gesprek zijn om te zorgen dat de verkeersintensiteit op de Molendijk op een gewenst niveau komt. E.e.a. is tijdens een informatiebijeenkomst voor PS op 19 november 2021 nader toegelicht.
Op  14 juni 2022, hebben GS het projectplan vastgesteld en aangeboden aan de Staten.

PS Beschikbaarstelling voorbereidingskrediet van € 1,1 mln. (PS 10-11-17 € 800.000 en PS 8-6-18 aanvulling met € 300.000)
PS hebben op 3 jul 2020 een extra Commissie Economie gehouden, om met belanghebbenden in gesprek te gaan.
Het onderwerp is behandeld in de Commissie Economie van 4 september 2020 en 9 oktober 2020.
Op 6 november 2020 is de Startnotitie voor het project vastgesteld en zijn vier moties aangenomen.
5 februari 2021 hebben Provinciale Staten een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de aankoop van vastgoed. De werkzaamheden hieromtrent zijn onderdeel van de voorbereidingsfase.
20 mei 2022 hebben PS besloten € 0,4 miljoen van het krediet bestemd voor vastgoedaankopen “over te hevelen” naar het investeringskrediet bestemd voor voorbereidingskosten. 
Op 22 juli 2022 hebben PS besloten om over te gaan naar de volgende fase, die in december 2022 moet resulteren in het behandelen van een kredietaanvraag voor het project. Tevens zijn 3 moties aangenomen.

 

Voortgang per projectfase

Projectfase %  gereed Begin Eind
Initiatieffase 100  

06-11-2020

Definitiefase 99

07-11-2020

22-07-2022

Ontwerpfase 95

07-11-2020

16-12-2022

Voorbereidingsfase 2

17-12-2021

31-08-2025

Realisatiefase 0

01-09-2025

15-10-2027

Nazorgfase 0

16-10-2027

31-12-2027

 

Geld (huidige status)

G

Geld (vorige status)

G

Geld

Van het voorbereidingsbudget van € 9,1 mln is nog circa € 5,8 mln beschikbaar. 
Dit investeringskrediet bestaat uit 2 delen:
•    Een krediet voor voorbereidingskosten van € 1,5 miljoen, waarvan eind juli nog ruim € 0,4 miljoen beschikbaar is. Hiervan betalen we de definitie- en ontwerpfase met daarin o.a. inhuur van expertise, de extra kosten voor het aanpassen van het Ontwerp en de bijhorende doorrekeningen en daarbij behorende adviezen.
•    Een krediet dat door uw Staten specifiek is toegekend voor vastgoedaankopen met een omvang van € 7,6 miljoen, waarvan eind juli nog € 5,4  miljoen beschikbaar is. 

De bandbreedte in de ramingen voor het totale project is teruggebracht van ca. 40% naar ca. 20% conform de fase definitiefase Handboek grote projecten. 
De totale projectraming bedraagt op dit moment €63,9 miljoen, waarvan €58,5 miljoen voor de provincie. Er is sprake van stijging van de kosten t.o.v. de vorige raming. Toen gingen we nog uit van een provinciale investering van ca. 50 mln.
Dit is exclusief de kosten voor een externe uitvoeringsorganisatie, die op dit moment worden geraamd op €6,8 miljoen

De kostenstijgingen houden verband met het herontwerp van fase 1a, de aanvullende kosten voor engineering en projectbegeleiding bij Prorail, de aanpassing van het prijspeil van oktober 2021 naar april 2022 (sterk gestegen kosten van bouwstoffen, energie en lonen), de aanpassing van de percentages en tijdsduur van de indexering en het opnemen van een post voor MVI en duurzaamheid en een post voor garantiebepalingen. 

Organisatie (huidige status)

G

Organisatie (vorige status)

G

Organisatie

Bij de start van de Ontwerpfase is de projectorganisatie opnieuw tegen het licht gehouden en afgestemd op de benodigde capaciteit, adequate rolverdeling en competenties voor de komende fase tot aan de kredietaanvraag in december 2022. 

Risico (huidige status)

O

Risico (vorige status)

O

Risico

De grootste bedreigingen voor de nu lopende ontwerpfase, welke resulteert in een kredietaanvraag, dienen in verband te worden gebracht met weerstand vanuit de omgeving en/of de projectpartners. Actieve weerstand van belanghebbenden uit de projectomgeving vormen nog steeds een groot risico dat het ontwerp, en daarmee de kredietaanvraag, niet tijdig of tegen hogere kosten afgerond zal worden. 
Ten aanzien van de voorbereidings- en uitvoeringsfase ziet het projectteam verder de volgende belangrijkste risico’s:
1.    De bodemgesteldheid is anders dan verwacht. Geohydrologisch onderzoek is uitgevoerd. Aanvullend bodemonderzoek wordt tijdens de voorbereidingsfase uitgevoerd;
2.    Bovengemiddelde stijgingen van energieprijzen en bouwkosten;
3.    Bezwaren op bestemmingsplan/omgevingsplan en vergunningen. Omgeving wordt zoveel mogelijk betrokken bij de totstandkoming van het ontwerp. Onder andere door middel van een consultatietraject welke in de ontwerpfase is ingepland;
4.    Kabels en leidingen zijn niet tijdig verlegd. Vanwege een korte voorbereidingsfase zal vroegtijdig overleg gevoerd dienen te worden met de leidingeigenaren;
5.    Gronden en opstallen zijn niet tijdig verworven. 
De risico’s zijn meegenomen in de projectraming.

Kwaliteit (huidige status)

G

Kwaliteit (vorige status)

G

Kwaliteit

Met het gekozen tracé worden de doelstellingen van het project, te weten verkeersveiligheid, bereikbaarheid en onderhoudsreductie, bereikt. 

Informatie (huidige status)

G

Informatie (vorige status)

G

Informatie

PS hebben in juli 2022 het projectplan en het bijbehorende Statenvoorstel vastgesteld. Hiermee is door  PS besloten over te gaan naar de Ontwerpfase van het project. 

Tijd (huidige status)

O

Tijd (vorige status)

O

Tijd

Het opstellen van en de besluitvorming over de SOK neemt meer tijd in beslag dan verwacht. Dit gold ook voor de keuzes in het ontwerp m.b.t. de verdeling van verkeer over de Molendijk en Olzendepolder. Het hieraan gekoppelde consultatietraject is daarom verplaatst naar juli-september 2022.


Eind 2022 wordt een krediet aanvraag aan PS voorgelegd, o.b.v. een integraal DO, waarin eventuele resultaten uit de consultatie zijn verwerkt.


De verwachting is dat de Ontwerpfase eind 2022 is afgerond. Daarna start de voorbereidingsfase. In de voorbereidingsfase wordt het ontwerp geschikt gemaakt voor realisatie. Om de realisatie zonder problemen te laten verlopen moet allerlei zaken duidelijk zijn gemaakt voor de uitvoerende partijen. Daarbij kan gedacht worden aan het opstellen van nadere werkinstructies en briefings (wie doet en op welk moment), verdere detaillering van het ontwerp, aanbesteding/gunning van werkzaamheden en het bestellen van hulpmiddelen en materialen. Aan het eind van de voorbereidingsfase is duidelijk hoe het resultaat gerealiseerd gaat worden en worden de deelproducten voor de realisatie vastgelegd. Dit wordt verwerkt in een realisatieplan. 


De lange besluitvorming over de inrichting van de Molendijk gaat ten koste van de doorlooptijd van de voorbereidingsfase. Dit betekent dat de voorbereidingsfase met een vliegende start moeten worden aangevangen om de opleverdatum van het project niet in gevaar te laten komen. Om dit te bewerkstelligen zullen de voorbereidingen t.b.v. de noodzakelijke onderzoeken al in de ontwerpfase worden opgepakt zodat deze onderzoeken meteen na de kredietverstrekking (december 2022) kunnen aanvangen. Op deze manier wordt de beschikbare tijd optimaal benut. Na deze onderzoeken zal de bestemmingsplanprocedure (of omgevingsplanprocedure) worden opgestart.


De Realisatiefase start vervolgens in 2025. Behoudens vertraging vanwege onteigenings- en beroepsprocedures in de voornoemde voorbereidingsfase.

Van de diverse fasen wordt de start als besluit voorgelegd aan PS.

Legenda beheersaspecten

    Geen indicatie
G Groen Volgens planning
O Oranje Dreigt te overschrijden
R Rood Planning overschreden

 

Extra toelichting