Zanddijk

Terug naar navigatie - Project

Zanddijk

Terug naar navigatie - Zanddijk

Zanddijk

In deze rapportageperiode is het volgende gerealiseerd:
De definitiefase van het project en de ontwerpfase zijn verder gebracht. Het onderzoek t naar mogelijke opties binnen het ontwerp is afgerond. De resultaten van dit onderzoek hebben GS verwerkt in het projectplan en Statenvoorstel. 
Over de verkeersverdeling Molendijk-Olzendepolder is overeenstemming bereikt met de partners. Dankzij deze overeenstemming hebben GS ook een Statenvoorstel aan PS aan kunnen bieden, met daarbij het Projectplan. Op 22 juli hebben PS ingestemd met het projectplan en zijn 3 moties aangenomen. Hebben PS de definitiefase afgesloten, met uitzondering van het beheersaspect geld en de eventuele wijzigingen van de scope in verband met de consultatie. GS hebben de opdracht gekregen het Definitief Ontwerp in december 2002 af te ronden met een kredietaanvraag, daarbij rekening te houden met de consultatie met de omgeving .
In het algemeen is er veel maatschappelijke spanning rondom dit project. De uiteenlopende voorkeuren uiten zich op diverse wijzen en raken uiteindelijk ook de samenwerking tussen de projectpartijen. Daarmee is de samenwerkingsverhouding in de regio een belangrijk punt van aandacht. In de commissie Economie van 1 juli jl. hebben verschillende belanghebbenden ingesproken of een inspraakreactie ingestuurd. De tendens van de inspraakreacties was negatief ten opzichte van de voorliggende plannen van het college. N.a.v. de inspraak van de fietsersbond is besloten de fietsersbond uit te nodigen voor een gesprek op 22 juli jl. in dit gesprek zijn de toekomstige fietsverbindingen doorgenomen en de achtergrond van de voorstellen uitgelegd. 

In de Startnotitie van november 2020 is reeds aangegeven dat extra aandacht besteed gaat worden aan de relatie met de omgeving, omdat (zoals bekend) het project gevoeligheden kent bij de omgeving. Dit wordt via een consultatietraject gedaan. Het doel van dit consultatietraject is: Het zo nodig optimaliseren van het ontwerp met de feedback en suggesties van omwonenden en belanghebbenden, zodat het uiteindelijke ontwerp nog beter aansluit op de wensen en zorgen van de omwonenden en betrokkenen. De voorbereidingen van het consultatie traject zijn gestart. Voor de zomer 2022 zal een kennisgeving worden verspreid onder omwonenden en andere belanghebbenden. Daarbij wordt er geïnformeerd over het doel, het proces en rolverdeling. Tekeningen en plannen zijn te vinden op de webpagina van het project www.zeeland.nl/zanddijk. In september in het wordt een aantal bijeenkomsten ingepland, waarbij de omgeving kan komen met voorstellen op het ontwerp. Deze voorstellen worden onderzocht op meerwaarde en kosten door de projectorganisatie en worden  voorgelegd ter besluitvorming aan GS en PS. Tot slot volgt een terugkoppeling van de uitkomsten van de consultatieronde aan alle stakeholders. 

Geld (huidige status)

G

Organisatie (huidige status)

G

Risico (huidige status)

O

Kwaliteit (huidige status)

G

Informatie (huidige status)

G

Tijd (huidige status)

O

Geld (vorige status)

G

Organisatie (vorige status)

G

Risico (vorige status)

O

Kwaliteit (vorige status)

G

Informatie (vorige status)

G

Tijd (vorige status)

O