Waterdunen

Terug naar navigatie - Project

Waterdunen

Terug naar navigatie - Waterdunen

Waterdunen

Molecaten is inmiddels op de aan haar overgedragen grond met de eerste (bouw)werkzaamheden gestart en heeft aangegeven dat het de planning is het 1e deel van het park in april 2023  te openen. Begin juli is men als oefening gestart met het plaatsen van de eerste modelwoning.
Waterschap heeft stappen gezet in het overleg met de aannemers over de optimalisatie van de getijdenduiker, inmiddels zijn de eerste concept offertes opgesteld. Deze worden momenteel door Royal Haskoning DHV op juistheid en volledigheid getoetst aan de in hun rapport (Waterdunen veilig & functioneel van december 2020) opgenomen uitgangspunten, randvoorwaarden en ramingen.
De provincie wordt hierbij betrokken en gesprekken over de inhoud en eerder gemaakte principe afspraken over kostenverdeling zijn gepland. Het waterschap heeft het streven om in oktober dit jaar de kredietaanvraag voor de optimalisatie van de getijdenduiker aan haar Algemene Vergadering voor te leggen. Daarna zal met de aannemer(s) de aanpak verder worden uitgewerkt om voor het einde van 2023 de optimalisatie af te ronden. De aanpassingen aan de getijdenduiker worden zo georganiseerd dat het gebied hier zo min mogelijk nadelige gevolgen van ondervindt.
Met HZL zijn de ambtelijke gesprekken gaande voor het beheer en onderhoud en de overdracht van de gronden in het najaar van 2022.  De notaris en het kadaster zijn reeds ingeschakeld om de grondoverdracht naar HZL voor te bereiden. 

Bezoekers weten Waterdunen goed te vinden, er wordt veel gebruik gemaakt van de wandelpaden in Waterdunen. 
Net als in de rest van Nederland en daarbuiten heeft vogelgriep ook gezorgd voor veel sterfte onder de vogels in Waterdunen en dan met name onder de broedkolonie van grote sterns op de vogeleilanden. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Sluis in samenwerking met HZL en het waterschap een meldpunt opgezet en in Waterdunen zijn regelmatig rondes gelopen door HZL om dode vogels op te ruimen. Daarnaast zijn bezoekers gevraagd afstand tot de dode vogels te bewaren. HZL blijft extra waakzaam zolang er vogelgriep aanwezig is. 

Geld (huidige status)

G

Organisatie (huidige status)

G

Risico (huidige status)

G

Kwaliteit (huidige status)

G

Informatie (huidige status)

G

Tijd (huidige status)

G

Geld (vorige status)

G

Organisatie (vorige status)

G

Risico (vorige status)

G

Kwaliteit (vorige status)

G

Informatie (vorige status)

G

Tijd (vorige status)

G