Algemeen

Project:
Waterdunen
Document: Voortgangsrapportage
Periode: mei-juni-juli 2022 
Status: Definitief
Datum: 30-8-2022
Bestuurlijk opdrachtgever:
mevr. drs. A. Pijpelink

 

Korte omschrijving

Het doel van Waterdunen is drieledig:
•    Een oplossing voor kustveiligheid. Duinen en dijken ter hoogte van Breskens vormden één van de zwakke Nederlandse schakels. Met de gekozen wijze van kustversterking is de veiligheid voor de komende 200 jaar gegarandeerd. (Inzichten over klimaatontwikkeling wijzigen echter voortdurend. Het is de vraag of deze stelling ook in de toekomst houdbaar blijft.)
•    Met de gerealiseerde getijdennatuur, een groot slikken- en schorrengebied, draagt Waterdunen bij aan het met België afgesproken natuurherstel van de Westerschelde.
•    Door de combinatie van kustversterking, (recreatieve)natuurontwikkeling en hoogwaardige verblijfsrecreatie ontstaat een voor recreanten uiterst aantrekkelijk gebied, zowel voor de echte natuurkenners en vogelaars als voor bewoners en verblijfsrecreanten. Dit zal leiden tot seizoenverlenging en een aanzienlijke sociaal- economische impuls voor deze (krimp)regio.

Achtergrond

De opgave voor de provincie is om het recreatieterrein, de (recreatie)natuur en de bijbehorende infrastructurele voorzieningen te realiseren.
Daarnaast gaat het ook om het realiseren van de gewenste toegevoegde waarde van Waterdunen voor wat betreft de sociaal-economische impuls voor de regio West Zeeuws-Vlaanderen.
De volgende resultaten worden nagestreefd:
•    garanties voor een goed beheer en gebruik van de aangelegde voorzieningen;
•    spin-off voor bewoners, instellingen en ondernemers in de regio;
•    uitstraling naar landelijke overheid, kennisinstituten, pers, toekomstige bezoekers.
Bovenstaande resultaten bereikt de provincie in samenwerking en afstemming met de andere bij Waterdunen betrokken partijen (Waterschap Scheldestromen, gemeente Sluis, Stichting Het Zeeuwse Landschap en Molecaten) en de omgeving.

Voortgang algemeen

Molecaten is inmiddels op de aan haar overgedragen grond met de eerste (bouw)werkzaamheden gestart en heeft aangegeven dat het de planning is het 1e deel van het park in april 2023  te openen. Begin juli is men als oefening gestart met het plaatsen van de eerste modelwoning.
Waterschap heeft stappen gezet in het overleg met de aannemers over de optimalisatie van de getijdenduiker, inmiddels zijn de eerste concept offertes opgesteld. Deze worden momenteel door Royal Haskoning DHV op juistheid en volledigheid getoetst aan de in hun rapport (Waterdunen veilig & functioneel van december 2020) opgenomen uitgangspunten, randvoorwaarden en ramingen.
De provincie wordt hierbij betrokken en gesprekken over de inhoud en eerder gemaakte principe afspraken over kostenverdeling zijn gepland. Het waterschap heeft het streven om in oktober dit jaar de kredietaanvraag voor de optimalisatie van de getijdenduiker aan haar Algemene Vergadering voor te leggen. Daarna zal met de aannemer(s) de aanpak verder worden uitgewerkt om voor het einde van 2023 de optimalisatie af te ronden. De aanpassingen aan de getijdenduiker worden zo georganiseerd dat het gebied hier zo min mogelijk nadelige gevolgen van ondervindt.
Met HZL zijn de ambtelijke gesprekken gaande voor het beheer en onderhoud en de overdracht van de gronden in het najaar van 2022.  De notaris en het kadaster zijn reeds ingeschakeld om de grondoverdracht naar HZL voor te bereiden. 

Bezoekers weten Waterdunen goed te vinden, er wordt veel gebruik gemaakt van de wandelpaden in Waterdunen. 
Net als in de rest van Nederland en daarbuiten heeft vogelgriep ook gezorgd voor veel sterfte onder de vogels in Waterdunen en dan met name onder de broedkolonie van grote sterns op de vogeleilanden. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Sluis in samenwerking met HZL en het waterschap een meldpunt opgezet en in Waterdunen zijn regelmatig rondes gelopen door HZL om dode vogels op te ruimen. Daarnaast zijn bezoekers gevraagd afstand tot de dode vogels te bewaren. HZL blijft extra waakzaam zolang er vogelgriep aanwezig is. 

Relevante besluiten

GS  

PS

In de PS vergadering van 17 december 2021 is de GREX 2021 afgesloten en met het resterend financiële kader een meerjarig projectbudget vastgesteld. De looptijd van de realisatiefase is verlengd tot en met 30 september 2022. De start van de nazorgfase is vastgesteld op 1 januari 2022 met afronding van de nazorgfase op 31 december 2024.

 

Voortgang per projectfase

30Projectfase %  gereed Begin Eind
Initiatieffase 100    
Definitiefase 100    
Ontwerpfase 100    
Voorbereidingsfase 100    
Realisatiefase 92   30-09-2022
Nazorgfase 0 01-01-2022 31-12-2024

 

Geld (huidige status)

G

Geld (vorige status)

G

Geld

In de PS-vergadering van 17 december 2021 is de GREX Waterdunen 2021 afgesloten en met het resterend financiële kader is een meerjarig projectbudget vastgesteld voor de afronding van de realisatiefase en de nazorgfase. De werkzaamheden met betrekking tot de optimalisatie van de getijdenduiker zullen naar verwachting in 2023 worden uitgevoerd. Waterschap Scheldestromen verwacht in oktober 2022 de kredietaanvraag hiervoor aan haar Algemene Vergadering te kunnen voorleggen. 
Door de marktomstandigheden (stijgende prijzen), het feit dat de kostenraming in december 2020 is opgesteld en de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden in 2023 zal plaatsvinden, wordt er vanuit de post onvoorzien rekening gehouden met meerkosten ten opzichte van de raming van RHDHV. De exacte hoogte hiervan is momenteel nog niet met zekerheid in te schatten, maar de huidige prognoses zijn dat de meerkosten binnen de post onvoorzien zijn op te vangen. 

Organisatie (huidige status)

G

Organisatie (vorige status)

G

Organisatie

De capaciteitsplanning wordt elk kwartaal beoordeeld. Er zijn wijzigingen in het projectteam geweest waarvoor intern een oplossing is gevonden. Er is geïnvesteerd in de kennisoverdracht, met name in de samenwerking met het waterschap en de met hen gemaakte afspraken voor wat betreft de optimalisatie van de getijdenduiker. Verder vindt er prioritering plaats op de werkzaamheden in het kader van de grondoverdracht aan HZL die uiterlijk in het najaar van 2022 zal plaatsvinden. De meest urgente overige zaken ten behoeve van de nazorgfase worden binnen het team opgevangen. In 2023 vinden nog enkele activiteiten als nazorg plaats, waarna in 2024 het project wordt afgerond. De reguliere werkzaamheden zullen in deze periode aan betreffend programma worden overgedragen. 

Risico (huidige status)

G

Risico (vorige status)

G

Risico

Voor Waterdunen worden de risico’s elk kwartaal opnieuw geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd. De risico’s worden verwerkt in NARIS, het provinciaal risicomanagementsysteem. Vanuit NARIS wordt vervolgens input geleverd voor het benodigde bedrag voor de post onvoorzien in het meerjarig projectbudget. Dit betreffen zowel de risico’s op de resterende uitvoering, monitoring en overdracht van het beheer. Met het vaststellen van het meerjarig projectbudget maken de risico’s voor de beheerfase onderdeel van de projectbudget. Daarom maken deze risico’s  geen onderdeel meer uit van het provinciale weerstandsvermogen en worden zij niet meer separaat gerapporteerd in de provinciale risicoparagraaf. 
Voor deze voortgangsrapportage zijn de risico’s geactualiseerd. Daaruit blijkt dat de post onvoorzien toereikend is om de risico’s op te vangen. De vertaling en becijfering van de risico’s in het onderliggende risicodossier worden niet in de openbaarheid gedeeld. Dit is een bewuste keuze in het belang van het project, de projectpartners en onze onderhandelingspositie. 
De resterende risico’s hebben in abstracte zin betrekking op mogelijke extra kosten die samenhangen met de overdracht van de gronden aan HZL en mogelijk extra kosten voor de uitvoering van de optimalisatie van de getijdenduiker onder regie van het waterschap.

Kwaliteit (huidige status)

G

Kwaliteit (vorige status)

G

Kwaliteit

De laatste stap in de realisatiefase die de provincie na het afronden van het recreatiebestek (de laatste punten van afronding met de aannemer) nog moet zetten, is de overdracht van de grond aan Stichting Het Zeeuwse Landschap. Zoals aangegeven zijn de voorbereidingen hiervoor in volle gang, lopen de ambtelijke gesprekken hierover met HZL goed en is de notariële grondoverdracht voorzien in het najaar van 2022.
Met de uitvoering van de optimalisatie van de getijdenduiker in 2023 zal voor het gebied geheel automatisch het gedempt getij zo ingeregeld gaan worden als voordien door en voor alle aan Waterdunen deelnemende partijen is beoogd. Dit zal dat de verdere ontwikkeling van de estuariene natuur alleen maar ten goede komen. Op dit moment worden een aantal beperkte herstel- en aanpassingswerkzaamheden in het gebied geïnventariseerd die in de nazorgfase kunnen worden afgerond.

Informatie (huidige status)

G

Informatie (vorige status)

G

Informatie

Ieder kwartaal wordt gerapporteerd over de financiële voortgang aan de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. Bij majeure tussentijdse ontwikkelingen op het gebied van tijd en geld worden GS geïnformeerd. Uw Staten worden per kwartaal geïnformeerd en zo nodig tussentijds over de voortgang. 
Voor de stakeholders wordt er een website bijgehouden om actualiteiten in het gebied toe te lichten en per kwartaal wordt er een Waterdunen magazine uitgebracht. In oktober 2022 wordt het laatste magazine uitgebracht; de actieve communicatie en berichtgeving over Waterdunen wordt aan HZL overgedragen. Uiteraard blijft het project Waterdunen, van de ontstaansgeschiedenis tot de laatste uitvoeringsactiviteiten, zichtbaar op de provinciale website.

Tijd (huidige status)

G

Tijd (vorige status)

G

Tijd

Met het besluit van Provinciale Staten op 17 december 2021 is de looptijd van de realisatiefase t/m 30 september 2022 bijgesteld en de start van de voorbereiding op de nazorgfase op 1 januari 2022 vastgesteld met afronding van de nazorgfase op 31 december 2024. 

Legenda beheersaspecten

    Geen indicatie
G Groen Volgens planning
O Oranje Dreigt te overschrijden
R Rood Planning overschreden

 

Extra toelichting