Traverse Kapellebrug

Terug naar navigatie - Project

Traverse Kapellebrug

Terug naar navigatie - Traverse Kapellebrug

Traverse Kapellebrug

Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase.

In de afgelopen rapportageperiode zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Voor de vergunningverlening is een natuurtoets uitgevoerd en afgerond. Uit deze toets blijkt dat een vleermuisvriendelijke inrichting van de verlichting en de groenvoorziening nodig is bij de nieuw aan te leggen rotonde. De uitvoering van deze maatregelen vindt plaats in de realisatiefase.
  • Een trillingsonderzoek is uitgevoerd en afgerond. Uit de metingen en prognoses blijkt dat de reconstructie geen negatieve gevolgen heeft. De trillingen blijven binnen de geldende normen.
  • Voor de benodigde grondverwerving zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd waardoor er voortgang blijft op dit proces. 
  • Werkzaamheden zijn uitgevoerd voor een geluidsonderzoek. Het onderzoek is nog niet afgerond.
  • Werkzaamheden zijn uitgevoerd voor het laten onderzoeken van de stikstofdepositie: een offerte van een gespecialiseerd bureau is inmiddels ontvangen. Dit bureau gaat via emissie- en depositieberekeningen onderzoeken wat de effecten van de werkzaamheden zijn op de omliggende stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in zowel Nederland als België.

In de vorige rapportageperiode zijn bedrijven geïnformeerd over de voorgenomen omleidingsroutes. De definitieve omleidingsroutes worden bepaald na de aanbesteding van de reconstructie. In de tussenliggende periode vindt de technische uitwerking van de omleidingsroutes plaats en is er aandacht voor het informeren van belanghebbenden.

Geld (huidige status)

G

Organisatie (huidige status)

G

Risico (huidige status)

G

Kwaliteit (huidige status)

G

Informatie (huidige status)

G

Tijd (huidige status)

G

Geld (vorige status)

G

Organisatie (vorige status)

G

Risico (vorige status)

G

Kwaliteit (vorige status)

G

Informatie (vorige status)

G

Tijd (vorige status)

G