Algemeen

Project:
Zanddijk
Document: Voortgangsrapportage
Periode: februari-maart-april 2022 
Status: Definitief
Datum: 17-5-2022
Bestuurlijk opdrachtgever:
dhr. A.J. van der Maas

 

Korte omschrijving

Doel van het project is het realiseren van een duurzaam veilige en onderhoudsarme ontsluiting van de kern Yerseke en de bedrijven in Yerseke (Havendijk, Burenpolder, Korringaweg, Olzendepolder), waarbij zo mogelijk ook andere belangen (waaronder spoorveiligheid, verbetering doorstroming en veiligheid op U-route A58 en de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Reimerswaal) gediend worden. 

 

Achtergrond

De provinciale weg op de Zanddijk en Molendijk (N673) naar Yerseke kent ernstige knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en onderhoud. Daarom is deze door Gedeputeerde Staten in 2017 in de top 3 geplaatst van wegen die met voorrang moeten worden aangepakt. Na eerdere studies in 2014 en 2017 hebben Gedeputeerde Staten op 14 mei 2019 de eindrapportage van de eind 2018 gestarte verdiepingsstudie vastgesteld. Hieruit blijkt dat alle onderzochte alternatieven een goede oplossing bieden voor de problematiek
op de N673.

 

Voortgang algemeen

In deze rapportageperiode is het volgende gerealiseerd:

De definitiefase van het project en de ontwerpfase zijn verder gebracht. 

Dit betreft onder andere het uitvoeren van een aantal onderzoeken, zoals quick scan flora en fauna, stikstof en geluid, etc.  en het opstellen van een concept samenwerkingsovereenkomst met de partners. Daarnaast is een second opinion op de projectraming gedaan.
Op vrijwillige basis is een tweede woningaankoop kunnen worden gerealiseerd. 


Er wordt extra aandacht besteed aan de relatie met de omgeving, omdat, zoals bekend, het project gevoeligheden kent bij de omgeving. In dit verband heeft de gedeputeerde onder andere een bedrijfsbezoek gehad bij Kotra.
Ook heeft de projectorganisatie diverse brieven en vragen van betrokkenen en belangstellenden ontvangen en beantwoord.


Zoals hierboven vermeld is  gewerkt aan een Samenwerkingsovereenkomst tussen de drie partners (Provincie, Gemeente en Waterschap). Hierin worden de verdeling van verantwoordelijkheden in onder andere ontwerp, realisatie, beheer en financiering vastgelegd. Per eind januari 2022 is de SOK grotendeels in concept gereed. Een laatste punt van bespreking is de verkeersafwikkeling Molendijk-Olzendepolder. Hierover is nog geen overeenstemming bereikt in deze verslagperiode. 


Er is een onderzoek gestart naar mogelijke optimalisaties van het ontwerp. Hierbij wordt onder andere gekeken of de impact op de omgeving kan worden beperkt en welke financiële  effecten dit heeft op de projectraming .


In het algemeen is er veel maatschappelijke spanning rondom dit project. De uiteenlopende voorkeuren uiten zich op diverse wijzen en raken uiteindelijk ook de samenwerking tussen de projectpartijen. Daarmee is de samenwerkingsverhouding in de regio een belangrijk punt van aandacht. 


De gemeenteraadsverkiezingen zijn van invloed geweest op het project. De gemeente Reimerswaal heeft aangegeven tijdens de periode rondom de raadsverkiezingen en collegevorming geen besluiten over het project te kunnen nemen. Dit heeft invloed gehad op het besluitvormingstraject in het bestuurlijk overleg. Met name de besluitvorming over de verkeersafwikkeling Molendijk – Olzendepolder is hierdoor niet afgerond kunnen worden.  


Aanvraag LVO (spoorwegovergang Zanddijk) is definitief ingediend bij het Rijk door het LVO. Hierover is nog geen duidelijkheid  gekregen. 


De voorbereidingen van het consultatie traject zijn gestart. Dit betreft vooralsnog de interne voorbereidingen. Zodra het projectplan en de ontwerpuitgangspunten, inclusief eventuele optimalisaties zijn vastgesteld kan  het consultatie traject starten. Dit zal naar verwachting rond de zomer zijn.

Relevante besluiten

GS

Principe definitief plan voor uitvoering van een eerste fase volgens tracé 3c is door GS op 27 september 2017 vastgesteld;
In 2018 heeft GS besloten fase 1 vooralsnog niet uit te voeren en eerst een verdiepende studie uit te voeren naar de mogelijkheden van een totaaloplossing.
De eindrapportage van deze verdiepingsstudie is door GS op 21 mei 2019 vastgesteld.
In september 2019 heeft GS besloten om nog geen voorkeur alternatief vast te stellen maar eerst in overleg te gaan met het ministerie van IenW over cofinanciering door het Rijk.
Op 3 december 2019 heeft GS besloten dat alternatief Bruin het voorgenomen voorkeursalternatief is en te starten met een informele inspraakprocedure.
Op 9 juni 2020 heeft GS besloten om aan PS een Startnotitie voor het tracé Roze-Zwart aan te bieden.

Op 9 november 2021 hebben GS aan PS per brief een update gegeven over de voortgang van het project. Hierin is onder andere aangegeven dat er is gekozen om toch voor 1 bestemmingsplanprocedure te gaan en dat partners in gesprek zijn om te zorgen dat de verkeersintensiteit op de Molendijk op een gewenst niveau komt. E.e.a. is tijdens een informatiebijeenkomst voor PS op 19 november 2021 nader toegelicht.

PS Beschikbaarstelling voorbereidingskrediet van € 1,1 mln. (PS 10-11-17 € 800.000 en PS 8-6-18 aanvulling met € 300.000)
PS hebben op 3 jul 2020 een extra Commissie Economie gehouden, om met belanghebbenden in gesprek te gaan.
Het onderwerp is behandeld in de Commissie Economie van 4 september 2020 en 9 oktober 2020.
Op 6 november 2020 is de Startnotitie voor het project vastgesteld en zijn vier moties aangenomen.
5 februari 2021 hebben Provinciale Staten een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de aankoop van vastgoed. De werkzaamheden hieromtrent zijn onderdeel van de voorbereidingsfase.

 

Voortgang per projectfase

Projectfase %  gereed Begin Eind
Initiatieffase 100  

06-11-2020

Definitiefase 99

07-11-2020

30-06-2022

Ontwerpfase 90

07-11-2020

31-12-2022

Voorbereidingsfase 2

01-12-2021

30-09-2025

Realisatiefase 0

01-10-2025

31-10-2027

Nazorgfase 0

01-11-2027

31-12-2027

 

Geld (huidige status)

G

Geld (vorige status)

O

Geld

Van het voorbereidingsbudget van € 9,1 mln is nog circa € 5,9 mln beschikbaar. Hiervan betalen we de definitie- en ontwerpfase met daarin o.a. inhuur van expertise, de extra kosten voor het aanpassen van het Ontwerp en de bijhorende doorrekeningen en daarbij behorende adviezen. En daarnaast ook de aankoop van vastgoed, met bijbehorende percelen. 


Het reeds door PS toegekende investeringskrediet Zanddijk van € 9,1 miljoen bestaat uit 2 delen:

•    Een krediet voor voorbereidingskosten van € 1,1 miljoen, waarvan eind april nog ruim € 0,06 miljoen beschikbaar is. 
•    Een krediet dat door uw Staten specifiek is toegekend voor vastgoedaankopen met een omvang van € 8,0 miljoen, waarvan eind april nog € 5,8 miljoen beschikbaar is. 

De inschatting ultimo april 2022 is dat het krediet voor voorbereidingskosten niet toereikend is voor afronding van de definitiefase. Daarom heeft GS in april 2022 besloten uw staten doormiddel van de 6e begrotingswijziging 2022 voor te stellen € 0,4 miljoen van het krediet bestemd voor vastgoedaankopen “over te hevelen” naar het investeringskrediet bestemd voor voorbereidingskosten. Uw staten behandelen de 6e begrotingswijziging in uw vergadering van 20 mei 2022. Wij voorzien dat deze overheveling geen belemmeringen oplevert voor de benodigde vastgoedtransacties. 


De bandbreedte in de ramingen voor het totale project is teruggebracht van ca. 40% naar ca. 20% conform de fase definitiefase Handboek grote projecten. De raming van het benodigd realisatiebudget ligt op dit moment ca € 3 miljoen hoger dan de ramingen van vorig jaar, €50,2 mln (november 2021) versus €47,1 mln (november 2020). Er is meer zekerheid gekomen over de bandbreedte (deze is lager) en over het realisatiebudget.


Er is een 2nd opinion uitgevoerd op de raming uit november 2021. De algemene conclusie is dat de opbouw en inhoud van de raming volledig en gedegen is. Wel zal, gelet op de inflatie het afgelopen half jaar en de toekomstige verwachtingen, nog een correctie moeten komen die naar verwachting gezien de mondiale omstandigheden een grote invloed op de hoogte van de raming zal hebben.

Organisatie (huidige status)

G

Organisatie (vorige status)

G

Organisatie

Bij de start van de definitiefase is de projectorganisatie opnieuw ingericht en afgestemd op de benodigde capaciteit, adequate rolverdeling en competenties voor de komende fases. In deze periode is ingezet op het structureren van de werkverhoudingen binnen het projectteam.


Bij de overgang naar de Voorbereidingsfase zal er apart aandacht zijn voor de governance van het project. In het Statenvoorstel dat hierbij hoort zal hiertoe een voorstel worden gedaan.


De kwartiermaker/beoogd directeur heeft de voorbereiding van de oprichting van een BV ondersteund en geeft advies over optimalisaties in het ontwerp. 

Risico (huidige status)

O

Risico (vorige status)

O

Risico

De belangrijkste risico’s in het project in de rapportageperiode zijn


•    Een langere doorlooptijd van het project als gevolg van:  
     o    Weerstand vanuit de omgeving wat kan leiden tot            bezwaren en daarmee langere procedures
     o    Vertraging in besluitvormingstrajecten van diverse betrokken overheden ( o.a. over bijdragen van derden aan het project)
    o    Vertraging in de grondverwerving (planning dient nog geverifieerd te worden door de afdeling Vastgoed)


•    Prijsstijgingen van goederen en diensten / inflatie


•    Milieukundige kwaliteit bodem


Doordat er is gekozen voor 1 bestemmingsplanprocedure is het risico op het punt van langere doorlooptijden als gevolg van dubbele procedures afgenomen.


Na het vaststellen van de Startnotitie is eind 2020 een risicosessie gehouden. Beheersmaatregelen zijn geformuleerd en worden uitgevoerd. De risicosessie van november 2021 liet zien dat het financieel risico groter is dan eerder ingeschat. Factoren daarbij zijn o.a. weerstand uit de omgeving en een langere doorlooptijd in de besluitvorming. De risicoreservering is daarom met € 2,7 mln verhoogd. Deze verhoging is in de raming verwerkt. Dit is exclusief de ramingen voor inflatie en prijsstijgingen. Tegelijkertijd is de raming nauwkeuriger geworden. De totale kosten incl. de verhoogde risico reservering zijn nagenoeg gelijk gebleven, €59,1 mln (november 2020) versus €59,4 (november 2021).

Kwaliteit (huidige status)

G

Kwaliteit (vorige status)

G

Kwaliteit

Met het gekozen tracé worden de doelstellingen van het project, te weten verkeersveiligheid, bereikbaarheid en onderhoudsreductie, bereikt. Onderdeel hiervan is het werken aan een passende verdeling van verkeer over de Molendijk en Olzendepolder.


Voor fietsers is er bij de Grintweg momenteel sprake van een gevaarlijke oversteek. In het ontwerp is  daarom een fietstunnel  voorzien. Deze maatregel is ter vervanging van de fietstunnel en vrijliggend fietspad Olzendedijk. Het vrijliggend fietspad Olzendedijk is door het Waterschap, als beheerder,  uit het ontwerp gehaald. Het Waterschap is van mening dat er een voldoende veilige alternatief is in de nabijheid. 


Ook bij de rotonde Nishoek zijn verbeteringen voor de veiligheid van fietsers voorzien in de vorm van tunnels.

Informatie (huidige status)

G

Informatie (vorige status)

G

Informatie

PS hebben op 6 november 2020 de Startnotitie vastgesteld. En daarmee een go besluit genomen om door te gaan naar de Definitiefase voor het tracé Roze-Zwart. De andere tracés zijn afgevallen. De in die vergadering aangenomen moties en opmerkingen over o.a. fietstunnels, fietspaden, de zoetwaterbel en de financiële bandbreedte worden meegenomen in de uitwerking richting de volgende fase van het project.


Er zijn het afgelopen kwartaal voorbereidingen getroffen voor het Statenvoorstel voor de volgende fase.

Tijd (huidige status)

O

Tijd (vorige status)

O

Tijd

Het opstellen van en de besluitvorming over de SOK neemt meer tijd in beslag dan verwacht. Dit geldt ook voor de keuzes in het ontwerp m.b.t. de verdeling van verkeer over de Molendijk en Olzendepolder. Het hieraan gekoppelde consultatietraject daarom verplaatst naar de 2e helft van 2022. Het streven is om voor de zomer 2022 een voorstel in de Staten te brengen, zodat dit vervolg ook kan starten. Eind 2022 wordt een krediet aanvraag verwacht, o.b.v. een integraal DO, waarin eventuele resultaten uit de consultatie zijn verwerkt. Eerder is er voor gekozen om één planologische procedure  te doorlopen, in plaats van  één voor elke fase. Daarmee zijn er minder risico’s in dit traject. Dit betekent dat de Ontwerpfase eind 2022 afgerond wordt maar ook dat de uitvoering van de werkzaamheden start in lijn met de oorspronkelijke fase 2 (2026/2027). Behoudens vertraging vanwege bezwaar- en beroepsprocedures.


Van de diverse fasen wordt de start als besluit voorgelegd aan PS.

Legenda beheersaspecten

    Geen indicatie
G Groen Volgens planning
O Oranje Dreigt te overschrijden
R Rood Planning overschreden

 

Extra toelichting