Traverse Kapellebrug

Terug naar navigatie - Project

Traverse Kapellebrug

Terug naar navigatie - Traverse Kapellebrug

Traverse Kapellebrug

Voortgang algemeen

uitkomstEen landmeetkundige inmeting en opname zijn uitgevoerd om de huidige situatie van de Gentsevaart in 3D nauwkeurig in kaart te brengen. De gegevens uit deze metingen zijn gebruikt om het verkeerskundig ontwerp in te passen in de huidige situatie. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse betrokken partijen. Daarnaast zijn verschillende zaken afgestemd met de verkeerscommissie van de gemeente Hulst. Samen met de gemeente Hulst is op 3 februari 2022 een informatiebijeenkomst georganiseerd voor bewoners en belanghebbenden.
Met de opmerkingen en vragen uit deze informatiebijeenkomst is rekening gehouden bij het opstellen van het Definitief Ontwerp (DO). Door bewoners zijn zorgen geuit over het verdwijnen van enkele parkeervakken. Een ander alternatief dan het laten vervallen van het fietspad aan één van beide zijden is er echter niet. Een voorstel voor de aansluiting van de Gentsevaart op het parkeerterrein van de supermarkt Mangnus is op 11 maart jl. besproken met de eigenaren van Mangnus. Er is overeenstemming bereikt over het ontwerp van de aansluiting zoals opgenomen in het definitief ontwerp. 

Bij de behandeling van de startnotitie in de Commissie Economie van 2 juli 2021 is door PS verzocht om de mogelijkheden voor de aanleg van een fietstunnel in Kapellebrug te onderzoeken. Dit onderzoek is uitgevoerd door Royal HaskoningDHV. De eindconclusie was dat een fietstunnel weinig tot geen toegevoegde waarde heeft ten opzichte van de fietsoversteek zoals opgenomen in het verkeerskundig ontwerp. Bovendien is er een risico dat de sociale veiligheid verslechtert met de aanleg van een fietstunnel. 
Op basis van het rapport van Royal HaskoningDHV heeft GS op 15 maart 2022 besloten om geen fietstunnel op te nemen in het DO. PS zijn in de commissie Economie van 11 maart jl. ingelicht over de uitkomsten van het onderzoek en het besluit van GS. De behandeling van het onderzoek in de commissie gaf geen aanleiding om terug te komen op het besluit van GS. 

Vervolgens zijn het DO en het projectplan afgerond. Tevens is, ter afronding van de definitie- en ontwerpfase (conform het Kader Grote Projecten), ook een eindefasedocument opgesteld. Op 29 maart jl. heeft GS het DO, projectplan en eindefasedocument goedgekeurd en besloten deze aan te bieden aan PS. Deze stukken zijn behandeld in de Commissie Economie van 22 april 2022 waarna het statenvoorstel naar verwachting als hamerstuk op de agenda van de PS vergadering van 20 mei 2022 wordt geplaatst.
Het DO bepaalt in belangrijke mate de scope van het project voor de volgende projectfasen. De scope is beschreven in het projectplan en wordt ook via het eindefasedocument ter goedkeuring voorgelegd aan PS. Er is ook een nieuwe planning voor het project opgesteld en opgenomen in het projectplan. Gezien de uitkomst van de behandeling hiervan in de Commissie Economie is in deze voortgangsrapportage al uitgegaan van de nieuwe planning.  

Er is opdracht gegeven voor het graven van proefsleuven voor nader onderzoek langs het traject. Ook het archeologisch onderzoek is gestart.

Geld (huidige status)

G

Organisatie (huidige status)

G

Risico (huidige status)

G

Kwaliteit (huidige status)

G

Informatie (huidige status)

G

Tijd (huidige status)

G

Geld (vorige status)

G

Organisatie (vorige status)

G

Risico (vorige status)

G

Kwaliteit (vorige status)

G

Informatie (vorige status)

G

Tijd (vorige status)

O