Zanddijk

Terug naar navigatie - Project

Zanddijk

Terug naar navigatie - Zanddijk

Zanddijk

Voortgang algemeen

In deze rapportageperiode is het volgende gerealiseerd:

De definitiefase van het project en de ontwerpfase zijn verder gebracht. 

Dit betreft onder andere het uitvoeren van een aantal onderzoeken, zoals quick scan flora en fauna, stikstof en geluid, etc.  en het opstellen van een concept samenwerkingsovereenkomst met de partners. Daarnaast is een second opinion op de projectraming gedaan.
Op vrijwillige basis is een tweede woningaankoop kunnen worden gerealiseerd. 


Er wordt extra aandacht besteed aan de relatie met de omgeving, omdat, zoals bekend, het project gevoeligheden kent bij de omgeving. In dit verband heeft de gedeputeerde onder andere een bedrijfsbezoek gehad bij Kotra.
Ook heeft de projectorganisatie diverse brieven en vragen van betrokkenen en belangstellenden ontvangen en beantwoord.


Zoals hierboven vermeld is  gewerkt aan een Samenwerkingsovereenkomst tussen de drie partners (Provincie, Gemeente en Waterschap). Hierin worden de verdeling van verantwoordelijkheden in onder andere ontwerp, realisatie, beheer en financiering vastgelegd. Per eind januari 2022 is de SOK grotendeels in concept gereed. Een laatste punt van bespreking is de verkeersafwikkeling Molendijk-Olzendepolder. Hierover is nog geen overeenstemming bereikt in deze verslagperiode. 


Er is een onderzoek gestart naar mogelijke optimalisaties van het ontwerp. Hierbij wordt onder andere gekeken of de impact op de omgeving kan worden beperkt en welke financiële  effecten dit heeft op de projectraming .


In het algemeen is er veel maatschappelijke spanning rondom dit project. De uiteenlopende voorkeuren uiten zich op diverse wijzen en raken uiteindelijk ook de samenwerking tussen de projectpartijen. Daarmee is de samenwerkingsverhouding in de regio een belangrijk punt van aandacht. 


De gemeenteraadsverkiezingen zijn van invloed geweest op het project. De gemeente Reimerswaal heeft aangegeven tijdens de periode rondom de raadsverkiezingen en collegevorming geen besluiten over het project te kunnen nemen. Dit heeft invloed gehad op het besluitvormingstraject in het bestuurlijk overleg. Met name de besluitvorming over de verkeersafwikkeling Molendijk – Olzendepolder is hierdoor niet afgerond kunnen worden.  


Aanvraag LVO (spoorwegovergang Zanddijk) is definitief ingediend bij het Rijk door het LVO. Hierover is nog geen duidelijkheid  gekregen. 


De voorbereidingen van het consultatie traject zijn gestart. Dit betreft vooralsnog de interne voorbereidingen. Zodra het projectplan en de ontwerpuitgangspunten, inclusief eventuele optimalisaties zijn vastgesteld kan  het consultatie traject starten. Dit zal naar verwachting rond de zomer zijn.

Geld (huidige status)

G

Organisatie (huidige status)

G

Risico (huidige status)

O

Kwaliteit (huidige status)

G

Informatie (huidige status)

G

Tijd (huidige status)

O

Geld (vorige status)

O

Organisatie (vorige status)

G

Risico (vorige status)

O

Kwaliteit (vorige status)

G

Informatie (vorige status)

G

Tijd (vorige status)

O