Algemeen

Project:
Waterdunen
Document: Voortgangsrapportage
Periode: februari-maart-april 2022 
Status: Definitief
Datum: 17-5-2022
Bestuurlijk opdrachtgever:
mevr. drs. A. Pijpelink

 

Korte omschrijving

Het doel van Waterdunen is drieledig:
•    Een oplossing voor kustveiligheid. Duinen en dijken ter hoogte van Breskens vormden één van de zwakke Nederlandse schakels. Met de gekozen wijze van kustversterking is de veiligheid voor de komende 200 jaar gegarandeerd. (Inzichten over klimaatontwikkeling wijzigen echter voortdurend. Het is de vraag of deze stelling ook in de toekomst houdbaar blijft.)
•    Met de gerealiseerde getijdennatuur, een groot slikken- en schorrengebied, draagt Waterdunen bij aan het met België afgesproken natuurherstel van de Westerschelde.
•    Door de combinatie van kustversterking, (recreatieve)natuurontwikkeling en hoogwaardige verblijfsrecreatie ontstaat een voor recreanten uiterst aantrekkelijk gebied, zowel voor de echte natuurkenners en vogelaars als voor bewoners en verblijfsrecreanten. Dit zal leiden tot seizoenverlenging en een aanzienlijke sociaal- economische impuls voor deze (krimp)regio.

Achtergrond

De opgave voor de provincie is om het recreatieterrein, de (recreatie)natuur en de bijbehorende infrastructurele voorzieningen te realiseren.
Daarnaast gaat het ook om het realiseren van de gewenste toegevoegde waarde van Waterdunen voor wat betreft de sociaal-economische impuls voor de regio West Zeeuws-Vlaanderen en de betekenis voor Zeeland als LAND IN ZEE!-landmark.
De volgende resultaten worden nagestreefd:
•    garanties voor een goed beheer en gebruik van de aangelegde voorzieningen;
•    spin-off voor bewoners, instellingen en ondernemers in de regio;
•    uitstraling naar landelijke overheid, kennisinstituten, pers, toekomstige bezoekers.
Bovenstaande resultaten bereikt de provincie in samenwerking en afstemming met de andere bij Waterdunen betrokken partijen (Waterschap Scheldestromen, gemeente Sluis, Stichting Het Zeeuwse Landschap en Molecaten) en met de omgeving.

Voortgang algemeen

De grondoverdracht aan Molecaten heeft op 2 december 2021 plaatsgevonden. Molecaten is inmiddels met de eerste (bouw)werkzaamheden gestart en heeft aangegeven dat het de planning is het 1e deel van het park in april 2023  te openen. 
Waterschap heeft stappen gezet in het overleg met de aannemer en voert gesprekken over de uitvoering van het totale werkpakket  voor aanpassing van de getijdenduiker op basis van de uitgangspunten zoals opgenomen in het RHDHV rapport uit december 2020. De provincie wordt hierover geïnformeerd en bij betrokken. Het waterschap heeft het streven dit jaar met de aannemer(s) de aanpak verder uit te werken om voor einde van 2023 de getijdenduiker te hebben aangepast. De aanpassingen aan de duiker worden zo georganiseerd dat het gebied hier zo min mogelijk nadelige gevolgen van ondervindt.
Met HZL zijn de ambtelijk gesprekken gaande voor het beheer en onderhoud en de overdracht van de gronden uiterlijk eind september 2022.  De notaris en kadaster zijn ingeschakeld om de grondoverdracht naar HZL voor te bereiden. 

Relevante besluiten

GS  

PS

In de PS vergadering van 17 december 2021 is de GREX 2021 afgesloten en met het resterend financiële kader een meerjarig projectbudget vastgesteld. De looptijd van de realisatiefase is verlengd tot en met 30 september 2022. De start van de nazorgfase is vastgesteld op 1 januari 2022 met afronding van de nazorgfase op 31 december 2024.

 

Voortgang per projectfase

30Projectfase %  gereed Begin Eind
Initiatieffase 100    
Definitiefase 100    
Ontwerpfase 100    
Voorbereidingsfase 100    
Realisatiefase 92   30-09-2022
Nazorgfase 0 01-01-2022 31-12-2024

 

Geld (huidige status)

G

Geld (vorige status)

G

Geld

In de PS-vergadering van 17 december 2021 is de GREX Waterdunen 2021 afgesloten en met het resterend financiële kader is een meerjarig projectbudget vastgesteld voor de afronding van de realisatiefase en de nazorgfase. De werkzaamheden met betrekking tot de optimalisatie van de getijdenduiker zullen naar verwachting in 2023 worden uitgevoerd. Waterschap Scheldestromen verwacht voor het zomerreces hiervoor een begroting van de aannemer te ontvangen. 
Door de marktomstandigheden (stijgende prijzen) en de termijn waarop de werkzaamheden daadwerkelijk worden uitgevoerd neemt de kans op meerkosten toe, maar dit risico is momenteel nog lastig in te schatten en realistisch te kwantificeren.
Voor nu is de verwachting dat de mogelijke meerkosten binnen de post onvoorzien zijn op te vangen. 

Organisatie (huidige status)

G

Organisatie (vorige status)

G

Organisatie

De capaciteitsplanning wordt elk kwartaal beoordeeld. Er zijn wijzigingen in het projectteam, hiervoor is een oplossing gevonden. Momenteel wordt er geïnvesteerd in de kennisoverdracht. Er vindt prioritering plaats op de werkzaamheden in het kader van de grondoverdracht aan HZL die uiterlijk in september 2022 zal plaatsvinden. De meest urgente overige zaken ten behoeve van de nazorgfase worden binnen het team opgevangen. 

Risico (huidige status)

G

Risico (vorige status)

G

Risico

Voor Waterdunen worden de risico’s elk kwartaal opnieuw geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd. De risico’s worden verwerkt in NARIS, het provinciaal risicomanagementsysteem. Vanuit NARIS wordt vervolgens input geleverd voor het benodigde bedrag voor de post onvoorzien in het meerjarig projectbudget. Dit betreffen zowel de risico’s op de resterende uitvoering, monitoring en overdracht van het beheer. Met het vaststellen van het meerjarig projectbudget maken de risico’s voor de beheerfase onderdeel van de projectbudget. Daarom maken deze risico’s  geen onderdeel meer uit van het provinciale weerstandsvermogen en worden zij niet meer separaat gerapporteerd in de provinciale risicoparagraaf. 
Voor deze voortgangsrapportage zijn de risico’s geactualiseerd. Daaruit blijkt dat de post onvoorzien toereikend is om de risico’s op te vangen. De vertaling en becijfering van de risico’s in het onderliggende risicodossier worden niet in de openbaarheid gedeeld. Dit is een bewuste keuze in het belang van het project, de projectpartners en onze onderhandelingspositie. 
De resterende risico’s hebben in abstracte zin betrekking op mogelijke extra kosten die samenhangen met de overdracht van de gronden aan HZL. Het gaat daarbij onder andere om kosten voor herstel van de door de hevige storm afgeslagen eilandhoofden van de middenpad-eilanden. 
Voor PFAS worden de actualiteiten gevolgd. Voor Waterdunen zijn er, ook nadat er medio februari 2022 een oppervlaktewater en slibonderzoek in Waterdunen is uitgevoerd,  geen aanwijzingen dat de overschrijding van de PFAS-norm die is aangetoond in het oostelijk deel van de Westerschelde gevolgen heeft voor de uitvoering van het project. Voor verdere informatie inzake PFAS verwijzen wij u naar de brief van Gedeputeerde Staten die op 22 april 2022 jl. is behandeld in de commissie Ruimte.

Kwaliteit (huidige status)

G

Kwaliteit (vorige status)

G

Kwaliteit

Met de afronding van de werkzaamheden in Waterdunen door de provincie en de overdracht van de gronden aan Molecaten is de GREX afgesloten. Het groene gedeelte van de GREX is omgevormd in een meerjarige projectbegroting en is op  17 december 2021 in PS vastgesteld (inclusief de aangepaste en geactualiseerde scope beschrijving). De laatste stap in de realisatiefase die de provincie na het afronden van het recreatiebestek (o.a. strooilaag aanbrengen op de wandelpaden in het westelijk deel in het voorjaar (Mei 2022) ) nog moet zetten, is de overdracht van de grond aan Stichting Het Zeeuwse Landschap.

Informatie (huidige status)

G

Informatie (vorige status)

G

Informatie

Ieder kwartaal wordt gerapporteerd over de financiële voortgang aan de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. Bij majeure tussentijdse ontwikkelingen op het gebied van tijd en geld worden GS geïnformeerd. Uw Staten worden per kwartaal geïnformeerd en zo nodig tussentijds over de voortgang. 
Voor de stakeholders wordt er een website bijgehouden om actualiteiten in het gebied toe te lichten en per kwartaal wordt er een Waterdunen magazine uitgebracht. In december is het westelijk deel van Waterdunen opengesteld voor wandelaars; heel Waterdunen is nu toegankelijk voor recreanten en de eerste reacties van de bezoekers zijn lovend en positief. Ook de broedvogels weten de vogeleilanden inmiddels weer te vinden; HZL signaleert al veel beweging in het gebied en verwacht dan ook wederom een veelbelovend broedseizoen.

Tijd (huidige status)

G

Tijd (vorige status)

G

Tijd

Met het besluit van PS op 17 december 2021 is de looptijd van de realisatiefase tot en met 30 september 2022 bijgesteld en de start van de voorbereiding op de nazorgfase op 1 januari 2022 vastgesteld met afronding van de nazorgfase op 31 december 2024. 

Legenda beheersaspecten

    Geen indicatie
G Groen Volgens planning
O Oranje Dreigt te overschrijden
R Rood Planning overschreden

 

Extra toelichting