Sitemap

Begroting 2021 Provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zeeland Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Inleiding Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Noord- en Midden Zeeland (in het Sloegebied) Blz. 5
Koegorspolder (bij Terneuzen) Blz. 6
Nazorgfonds Blz. 7
Programmaplan Blz. 8
Programma's Blz. 9
Paragrafen Blz. 10
2.1 Lokale heffingen Blz. 11
Paragraaf lokale heffingen Blz. 12
2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 13
Inleiding Blz. 14
Risico van onvoldoende rendement op termijn en waardevastheid Blz. 15
Risico van onverwachte kostenstijging van de nazorg Blz. 16
Risico van falen van de aangebrachte voorzieningen Blz. 17
2.3 Onderhoud kapitaalsgoederen Blz. 18
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Blz. 19
2.4 Financiering Blz. 20
Uitgangspunten van financieel beleid Blz. 21
Actuele beleggingsmix Blz. 22
2.5 Bedrijfsvoering Blz. 23
Paragraaf bedrijfsvoering Blz. 24
2.6 Verbonden partijen Blz. 25
paragraaf verbonden partijen Blz. 26
2.7 Grondbeleid Blz. 27
Grondbeleid Blz. 28
Begroting 2021, meerjarenraming en -balans Blz. 29
Begroting 2021, meerjarenraming 2022-2024 en meerjarige balans Blz. 30
Geprognotiseerde balans 2021-2024 Blz. 31
Meerjarenraming 2021-2024 Blz. 32
Waarderingsgrondslagen en toelichting Blz. 33
Toevoeging aan Voorziening Noord en Midden Zeeland en Koegorspolder Blz. 34
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 35
Onderhoudskosten Noord en Midden Zeeland en Koegorspolder Blz. 36
Rendement ASN aandelenfonds Blz. 37
Rentevergoeding Rekening Courant Provincie Zeeland Blz. 38
Onttrekking voorziening stortplaatsen Noord- en Midden Zeeland en Koegorspolder Blz. 39
ASN Aandelenfonds Blz. 40
Rekening Courant Provincie Zeeland Blz. 41
Voorziening Noord en Midden Zeeland en Koegorspolder Blz. 42
Toevoeging aan Voorziening Noord en Midden Zeeland en Koegorspolder Blz. 43
Aanvulling /afroming tekort door Provincie Zeeland Blz. 44
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap