Begroting 2021, meerjarenraming 2022-2024 en meerjarige balansMEERJARIGE BALANS Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
ACTIVA 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Financiële vaste activa
Overige uitzettingen rentetypische looptijd > of gelijk 1 jaar € 3.524.218 € 2.657.290 € 3.524.218 € 3.524.218 € 3.524.218 € 3.524.218
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < dan 1 jaar
overige vorderingen € 10.043.825 € 10.593.729 € 11.001.323 € 11.576.743 € 12.135.903 € 12.733.727
€ 13.568.043 € 13.251.019 € 14.525.541 € 15.100.961 € 15.660.121 € 16.257.945
PASSIVA
Vaste passiva
Resultaat na bestemming € 746.088
Egalisatie reserve € 746.088 € 746.088 € 746.088 € 746.088
Voorzieningen voor middelen van derden waarvoor de bestemming gebonden is € 8.619.385 € 9.050.354 € 9.502.872 € 9.978.015 € 10.476.916 € 11.000.762
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's € 4.202.570 € 4.200.665 € 4.276.581 € 4.376.857 € 4.437.117 € 4.511.095
€ 13.568.043 € 13.251.019 € 14.525.541 € 15.100.961 € 15.660.121 € 16.257.945

Meerjarenraming 2021-2024

Terug naar navigatie - Meerjarenraming 2021-2024
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
MEERJARENRAMING 2019 2020 2021 2022 2023 2024
LASTEN
Toevoeging aan Vrz. N+M Zld. € 410.447 € 430.969 € 452.518 € 475.144 € 498.901 € 523.846
Toevoeging aan Vrz. Koegorspolder € 205.440 € 205.229 € 210.033 € 213.829 € 218.843 € 221.856
Afroming batig saldo door Provincie Zeeland € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
€ 615.887 € 636.198 € 662.551 € 688.973 € 717.744 € 745.702
BATEN
Rendement ASN Aandelenfonds € 878.952 € 131.795 € 170.169 € 176.211 € 176.211 € 176.211
Rentevergoeding Rek. Courant Prv. Zld. € 483.023 € 504.403 € 492.382 € 512.762 € 541.533 € 569.491
Aanvulling tekort door Prv. Zld. € 0 € 0 € 0 € 0
€ 1.361.975 € 636.198 € 662.551 € 688.973 € 717.744 € 745.702
Saldo baten en lasten programma algemene dekkingsmiddelen € 746.088 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0